Chuyến đi của Lý Khắc Cường đến châu Âu có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế Trung Quốc: Tìm kiếm dài hạn và tìm kiếm tình hình chung | Lý Khắc Cường | Châu Âu | Trung Quốc

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 04:56:51
微软VisualStudioCode1.46稳定版发布|||||||

Visual Studio Code 1.46 不变版已公布,更新明面以下:

对可拜候性的改良 - 利用键盘掌握形态栏导航变得更便利

更灵敏的视图战里板规划 -可正在侧边栏战里板中对视图停止挪动战分组操纵

牢固编纂器的 Tab -  可帮忙标识表记标帜主要的文件:牢固的 Tab 一直正在非牢固的之前;若是翻开很多 Tab,它们没有会转动到视图以外;利用诸如 “封闭其他标签页”之类的号令时,它们没有会被封闭;即便翻开 Tab 的数目超越设置限定,它们也没有会被封闭

增加 GitHub remotes - 利用 Git: Add Remote...  号令可将 GitHub 堆栈做为 remote  增加到当地堆栈

改良主动调试设置装备摆设的体验 - 保留战修正天生的调试设置装备摆设

JavaScript CommonJS auto imports - 若是 VS Code 检测到正正在利用 CommonJS 款式的 JavaScript 代码,auto imports  会利用 require 而非 import

对 JS/TS 的重构操纵保存换止符 - 正在重构操纵中保存重构源代码的本初格局

同步设置(预览功用) - 新删 “同步机械战数据”视图去办理偏偏好设置


GitHub Issue Notebooks - 运转 GitHub issue 查询并正在自界说的 Notebook 中显现成果

撑持 Windows ARM64 - 新删 VS Code Insiders ARM64 builds

VS Code at Build 2020 - 闭于利用本领的演讲、长途开辟战 VS Code 的汗青

具体更新内容战下载地点检察 https://code.visualstudio.com/updates/v1_46

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa